7.Sınıf Fiil(Eylem) (Test)

Fiil (Eylem)
1. Asıl koç yiğitler pusuda saklı
Belleri kılıçlı,eli mızraklı
Hep şahin bakışlı,arslan sıfatlı
Yürü koç yiğitler hep binler yaşa
Dörtlükte geçen aşağıdaki kelimelerden hangisi fiildir?
Saklı
Bakışlı
Yürü
Binler
2. Aşağıdaki fiilerden hangisi ikinci çoğul şahsa göre çekimlenmiştir?
Gelmezler mi?
Aldık mı?
Yararlandınız mı?
Uyandın mı?
3. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde hem iş hem de hareket bildiren kelimeler vardır?
Kardeşim dersini hazırlayıp gitti.
Hava açtı ama ortalıkta kimsecikler yok.
Babam çarşıya arabayla gidip döndü.
Çocuk baba dönüp kollarını açtı.
4. "-acak,-ecek" eki,aşağıdaki cümlelerin hangisinde gelecek zaman çekim eki olarak kullanılmıştır?
Defterinde yazacak yer kalmamıştı.
Dikilecek kumaşları terziye götürdü.
Köyde ekilecek birkaç tarla kalmıştı.
Paket yarın gelecek , çocuklar.
5. Aşağıdaki fiillerden hangisinin kipi diğerlerinden farklıdır?
Gireyim
Göresin
Bilmeyeyim
Okusanız
6. "Gelebilir" fiilinin olumsuz şekli aşağıdakilerden hangisidir?
Gelemedi
Gelemez
Gelmez
Gelmeyebilir
7. Aşağıdaki eylemlerden hangisinin kişisi diğerlerinden farklıdır?
Bilirlermiş
Biliyorlarmış
Başlamazlarmış
Başlarmış
8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yapılmakta olan bir işten söz edilmiştir?
Dayım Ankara'ya bir hafta sonra geliyor.
Sabah erkenden pikniğe gidiyoruz.
Görevliler parkları akşamları suluyorlar.
Verdiğin fidanları daha yeni dikiyorum.
9. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi etken çatılıdır?
Seemtimizde yeni parklar yaptırılıyor.
Otomobilimiz on gündür boyanıyor.
Hırsızlar hergün birer ikişer yakalanıyor.
Çocuklar , oyun sahasının yokluğundan yakınıyor.
10. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi geçişli bir fiildir?
İki arkadaş akşama kadar durmadan çalıştılar.
Kardeşim benimle konuştuktan sonra okula gitti.
Çocuk , arabanın önüne aniden fırlayıverdi.
Elindeki küçük çantayı masanın üzerine bıraktı.
11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "gülmek" fiili edilgen çatılıdır?
Ali fıkra anlatırken çok güler
Konferans,konser dinlenirken gülünmez.
Masaldaki anlatılanlara gülüverdi.
Karagözün hareketlerine çocuklar çok güldü.
12. "Saat beşte yola çıkarsa yedide eve varabilir." cümlesi anlam bakımından ne çeşit bir cümledir?
Şart cümlesi
Soru cümlesi
Ünlem cümlesi
Olumsuz cümle
13. Aşağıdaki eylemlerden hangisi emir kipindedir?
Soralım
Görseler
Yazmalılar
Bilsinler
14. Hagi cümlede birleşik fiil yoktur?
İnsanları fikirlerinden dolayı küçümsemeyiniz.
Bahçede çalışan komşumuza yardım ettim.
Sabahtan beri içimde bir eziklik hissediyorum.
Dayıma sabah erkenden telefon ettim.
15. "Askerliğini bitirince İş ve İşçi Bulma Kurumu'na başvuracakmış." cümlesinin yüklemi,çatısı bakımından ne çeşit bir fiildir?
Etken - geçişsiz
Etken - geçişli
Edilgen - geçişsiz
Edilgen - geçişli
16. "Başladık" kelimesindeki eklerin çeşidi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
Hal eki - zaman eki
Yapım eki - zaman eki - şahıs eki
Hal eki - zaman eki - şahıs eki
Yapım eki - şahıs eki
17. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi geçişsiz fiildir?
Cümledeki yardımcı fiilleri bulunuz.
Çocuklar güle oynaya geliyorlar.
Dağılmış oyuncaklarını topluyordu.
Evin kapısını değiştirmişler.
18. "Gelir miyim" fiilinin zaman ve şahsı için aşağıdakilerden hangisi söylenir?
Gelecek zaman - 2.tekil şahıs
Gelecek zaman - 3.tekil şahıs
Geniş zaman - 1.tekil şahıs
Geniş zaman - 3.tekil şahıs
19. "Olmak" fiili,aşağıdaki cümlelerin hangisinde yardımcı fiil olarak kullanılmıştır?
Gideli iki yıl oluyor.
Herşeyden önce insan olmalı.
Evimizin bir de bahçesi olmalı.
Bu yaz ekinler erken oldu.
20. "İnsanlar hürriyetlerini,rahatlarını ve emniyetlerini bugüne kadar arayagelmişlerdir." cümlesindeki fiilin anlamı için aşağıdakilerden hangisi söylenir?
tezlik
yeterlik
sürelik
yaklaşma

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !